Årsmöte för Umeå Golfklubb

8 mars, 2017 12:22 Inga kommentarer 0

Tid: 30 mars 2017 kl.18:00
Plats: Umeå Golfklubb Restaurang (klubben bjuder på kaffe och kaka)
Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Vårmötets utlysande
4. Föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar dagens protokoll.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2016
8. Kommittéernas verksamhetsberättelser 2016 och verksamhetsplaner 2017 – 2018
– Anläggning
– Idrott
– Marknad
– Medlem
– Senior
– Tävling
9. Redovisning av resultat- och balansräkning.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 2017.
– Motion, reviderad medlemsavgift för medlemmar över 80år som varit medlem i klubben över 20år.
– Förslag från styrelsen om differentierad greenfee under högsäsong.
14. Valberedningens förslag till styrelse:
a) Val av ordförande för en tid av 1 år
b) Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
c) Val av max två st suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d) Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
e) Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
f) Val av ombud till NVGFs distriktsmöten.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor
17. Avtackning
18. Mötet avslutas
Ett kort konstituerande möte med den nya styrelsen hålls direkt efter vårmötet.